Personal Data Protection Law

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

1.     Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda AİRSTAR HAVA SÜSP. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş  (AİRSTAR) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.

 

AİRSTAR HAVA SÜSP. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş olarak vatandaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 

2.     Tanımlar

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da geçen;

·       Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

·       Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·       Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·       Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

·       Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

3.     Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

4.     İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenen kişisel verileriniz maddeler halinde;

·       Kimlik bilgileriniz (T.C./Yabancı Kimlik No, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport bilgileriniz, sürücü belgesi)

·       İletişim bilgileriniz (İkametgâh adresi, telefon numarası, fax numarası, e-posta adresi)

·       Lokasyon bilgileriniz (bulunduğunuz yerin konum bilgileri, adres bilgileri)

·       Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirmeleri, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, banka hesap bilgileri)

·       Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri, dava ve icra dosyaları, avukatlara, hakem heyetleri, arabulucular ve bu kapsamdaki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişilere bildirilen bilgiler)

·       Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, Vergi No, adres, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, ödeme, finans, imza sirküleri bilgisi)

·       Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri, işe giriş-çıkış bilgileri nedeniyle tutulan kart basım sistemi)

·       Finans Bilgileri (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, gümrük işlemlerine dair bilgiler, dış ticarete ilişkin tutulan ve bildirilen formlarda yer alan kişisel bilgiler, cari hesap bilgileri)

·       Mesleki deneyim bilgileri (öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler)

·       Görsel Kayıtlar (verirseniz eğer doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, iş başvuru esnasında koymayı tercih ettiğiniz fotoğraflar, fuar, reklam, pazarlama organizasyonlarında, şirket kampanyalarında internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)

·       Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, periyodik muayene bilgileri, ilaç bilgisi, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları)

·       Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri bilgileri

·       Kılık ve kıyafet bilgisi (elbise beden no, ayakkabı no)

·       Risk Yönetimi Verisi (Şirketin operasyonları sürdürürken topladığı veriler, araç ruhsat, ticaret sicil)

·       Şirket internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kaydedilen kullanıcı adı, sistem üzerinde doldurulan kişisel bilgiler, banka adı, mail adresi, telefon numarası

·       Şirketimize iletilen şikâyet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,

 

5.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

·       Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

·       İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

·       Doğru ve güncel olarak,

·       Belirli açık ve meşru amaçlar ile,

·       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.

 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

·       Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili mevzuatta kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde

·       Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

·       Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·       Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,

·       Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

·       Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

·       Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

·       Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

·       Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

Ayrıca kişisel verileriniz;

·       Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; hizmetin sunulabilmesi ve aynı zamanda ifası,

·       Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi,

·       Şirket faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için teklif talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi,

·       Hizmetlerin pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası; sizlere promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama,

·       Üçüncü kişiler ile lojistik işbirliği yapılıp ürün gönderiminin sağlanması, sevkiyat sürecinin yönetimi

·       Sözleşme süreçlerinin tamamlanması ve/veya hukuki taleplerin, işlerin takibi,

·       İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

·       Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

·       Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili yurt içi, yurt dışı satış işlemlerinin yapılması, takip edilmesi,

·       Ücret Politikası ve Tahsilat işlemlerini sağlamak,

·       Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

·       İş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması,

·       Çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·       Müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak, şikâyet yönetimi, kalite takibinin sağlanması

·       Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, bu nedenle Kamera Kayıtlarının alınması

·       Şirket işyeri ve ofislerinde güvenliğin sağlanması, işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenliğinizin sağlanması

·       Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi;

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

·       Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,

  • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesinin yönetilmesi, Site’nin teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,

·       Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

Amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenleri ile işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği, Hizmet Sağladığı gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

6.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve AİRSTAR bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Bunun dışında ilgili Mevzuatlar gereğince işlenmesi gereken bir kişisel veri söz konusu ise yürürlükte bulunan mevzuat ile uyumlu olarak ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin de alınması kaydıyla Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunup bulunmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler:

 

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
    • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
    • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

7.     Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, nakliye firmalarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

8.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

9.     Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

10.  Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;

·       Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,

·       Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,

·       6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

·       KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte ıslak imzalı olarak yazılı talebinizi “Kayapa Mah. Rasim Turan Cad. No:1 Nilüfer/BURSA” adresine posta yolu ile göndererek veya www.airstar.com.tr İnternet sitemizdeki İlgili Kişi Kişisel Veri Bilgi Alma ve İşlem Talep formunu airstar@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından AİRSTAR HAVA SÜSP. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş’ ne daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde AİRSTAR tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AİRSTAR HAVA SÜSP. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş

Adres  : Kayapa Mah. Rasim Turan Cad. No:1 Nilüfer/BURSA

KEP     : airstar@hs01.kep.tr